Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

binnenkort met pensioen

Wordt u binnenkort 65 jaar? En heeft u pensioen opgebouwd bij pensioenfonds Randstad? Dan gaan wij u uw pensioen uitkeren.

Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.

pensionering

De pensioenleeftijd in de Randstad-pensioenregeling is 65 jaar. U hebt de mogelijkheid om uw pensioen eerder of later in te laten gaan, maar wij benaderen u standaard enkele maanden voorafgaand aan uw 65e verjaardag voor de ingang van uw ouderdompensioen. 

De AOW-uitkering die u van de overheid krijgt, ontvangt u echter nog niet op uw 65e, maar later. In 2019 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden. Het is mogelijk om een overbruggingspensioen aan te kopen waarmee u de periode tot ingang van uw AOW-uitkering kunt overbruggen. Hoe? Dat leest u hieronder.

Drie maanden voor uw pensioendatum ontvangt u de pensioneringsbrief

Ongeveer drie maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van pensioenfonds Randstad een brief, de zogeheten pensioneringsbrief.

De pensioneringsbrief neemt u in feite bij de hand en informeert u over de verschillende keuzemogelijkheden die het pensioenfonds u bij pensionering biedt. Hiermee kunt u uw pensioen ‘op maat’ maken. Het betreft de volgende keuzemogelijkheden:

situaties

 • uitstel of vervroeging van pensioen

  Uitstel van pensioen is mogelijk tot vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd. Vervroeging van uw pensioen is mogelijk vanaf 55 jaar.

 • deeltijdpensioen

  Deeltijdpensioen betekent dat een deel van uw pensioen wordt uitgekeerd en dat de rest van uw pensioen wordt uitgesteld tot maximaal vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.

 • hoog-laagconstructies

  Hoog-laagconstructies duiden op een tijdelijk hoger pensioen, gevolgd door een levenslang lager pensioen voor de periode daarna. Hierbij hanteert het fonds twee smaken: vijf of tien jaar lang een hoger pensioen.

 • uitruilen van pensioensoorten

  Uitruil van pensioensoorten betekent dat het opgebouwde ouderdomspensioen verlaagd wordt ten gunste van een (hoger) nabestaandenpensioen of dat het aanwezige nabestaandenpensioen geruild wordt voor een hoger ouderdomspensioen.

In de pensioneringsbrief leggen wij deze keuzemogelijkheden uit. In de brief staan persoonlijke voorbeeldbedragen vermeld van de keuzes die u kunt maken. Hierdoor kunt u zich een goed beeld vormen van de consequenties van bepaalde keuzes.

Uiterlijk één maand voor uw pensioeningang geeft u ons uw keuzes door

Aan de hand van de pensioneringsbrief informeert u ons uiterlijk één maand voor uw (uiteindelijke) pensioeningangsdatum over uw keuzes. U doet dit door de bijlage van de brief in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren (met de bijgeleverde portvrije antwoordenvelop). In sommige gevallen moet uw partner meetekenen.

Let op:

eenmaal gemaakte keuzes kunnen later niet meer ongedaan worden gemaakt!
Vanzelfsprekend kunt u over de te maken keuzes advies bij ons vragen. Wij helpen u graag. Neem daarvoor contact op met het pensioenbureau: 020 – 56 95 380.

De maand van pensioeningang

Normaal gesproken vangt uw pensioenuitkering aan in de maand waarin u 65 jaar wordt. Stelt u uw pensioeningang uit – of vervroegt u deze – dan kan dit alleen in gehele maanden. Uw pensioenuitkering vangt altijd per de eerste van de maand aan.

Uitbetaling van de pensioenuitkering vindt altijd rond de 21e van de maand plaats. Hier vindt u de uitbetaaldata van het lopende jaar.

Als u eenmaal pensioen ontvangt…

Ouderdomspensioen ontvangt u zolang u leeft. Wij betalen elke maand uit.
Of uw partner na uw overlijden een partnerpensioen ontvangt, is afhankelijk van de vraag of u in het verleden een partnerpensioen heeft opgebouwd en/of u hiervoor pensioen geruild heeft. Als er sprake is van een partnerpensioen dan ontvangt uw partner dit partnerpensioen zolang hij/zij leeft. Ook dit betalen wij elke maand uit.

Een specificatie van uw pensioenuitkering, een “salarisstrook”, ontvangt u eenmalig na de eerste pensioenuitkering en vervolgens een maal per jaar – in januari. Ook in geval van wijzigingen in de uitkering ontvangt u per post een specificatie.

Tevens ontvangt u aan het begin van elk kalenderjaar een jaaropgave van de pensioenuitkeringen voor uw belastingaangifte.

Woont u in het buitenland

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen van ons? Dan vragen wij u jaarlijks om een ‘bewijs van in leven zijn’, een zogeheten attestatie de vita. In Nederland woonachtige pensioengerechtigden hoeven dit bewijs niet te overleggen: via de gemeentelijke basisadministratie worden wij geïnformeerd over overlijdensgevallen van in Nederland wonende pensioengerechtigden.

Vereniging van Gepensioneerden

Sinds enkele jaren is er een Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep Nederland actief. Deze vereniging voor en door gepensioneerden van de Randstad-ondernemingen behartigt de belangen van de oud-medewerkers die hun pensioen ontvangen. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging van Gepensioneerden kunt u terecht op de website of u kunt contact opnemen met het secretariaat:

Newtonlaan 39
5252 CH Vlijmen
vvgrgn@ziggo.nl

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw pensioen, dan kunt u altijd contact opnemen met het Pensioenbureau. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op 020 – 569 53 80 of u kunt een e-mail sturen naar pensioenfonds@randstadgroep.nl . Wij helpen u graag.