Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

nabestaandenpensioen

In het verleden hebt u als werknemer van één van de Randstad-ondernemingen ouderdomspensioen opgebouwd. 

ouderdomspensioen

Naast uw ouderdomspensioen heeft u mogelijk ook nabestaandenpensioen opgebouwd. Ook kan er door uitruil van pensioen een nabestaandenpensioen ontstaan zijn. Als u komt te overlijden, heeft uw partner in dat geval recht op een partnerpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is afgeleid van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over het nabestaandenpensioen vindt u in artikel 8 t/m 10 van het pensioenreglement.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.