Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

organisatie

Pensioenfonds Randstad is in liquidatie.

bestuur

Ons pensioenfonds heeft tot doel het, binnen de grenzen van zijn middelen, verlenen of doen verlenen van pensioenen, uitkeringen en/of andere tegemoetkomingen aan (gewezen) deelnemers, pensioentrekkenden en hun nagelaten betrekkingen, die daarvoor in aanmerking komen volgens de bepalingen van de statuten en reglementen van ons fonds.

Het pensioenfonds Randstad heeft een onafhankelijk bestuur, bestaande uit drie leden. De bestuursleden worden benoemd door het belanghebbendenorgaan

Het bestuur vertegenwoordigt het pensioenfonds en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling en het daartoe behorende pensioen- en beleggingsbeleid.

bestuursleden

naamfunctiedatum toetredendatum aftreden
Han ThomanVoorzitter01-04-201601-01-2020
Els JanssenSecretaris01-09-201601-09-2021
vacatureLid

belanghebbenden - orgaan

Sinds 2016 kent het pensioenfonds een belanghebbendenorgaan. Dit bestuurlijke orgaan is samengesteld uit vijf personen met ‘belangen’ bij het fonds. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het belanghebbendenorgaan. Daarnaast heeft het belanghebbendenorgaan goedkeurings- en adviesrechten. Voordat het bestuur van het pensioenfonds bepaalde besluiten tot uitvoering kan brengen, dient het belanghebbendenorgaan hieraan zijn goedkeuring te verlenen dan wel advies hierover uit te brengen.

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit vijf leden: twee namens de gewezen deelnemers, twee namens de voormalig aangesloten ondernemingen en één namens de pensioengerechtigden. De leden namens de gewezen deelnemers zijn door hun geledingen benoemd op basis van verkiezingen, de leden namens de voormalige aangesloten ondernemingen zijn door deze ondernemingen rechtstreeks benoemd.

Aangezien leden van het belanghebbendenorgaan medebeleidsbepalers van het pensioenfonds zijn, worden zij – net als bestuursleden – door  De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid. De huidige samenstelling van het belanghebbendenorgaan is opgenomen in onderstaande tabel. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met hun benoemingen.

belanghebbenden - orgaan leden

naamfunctiegeleding
Bart GianottenVoorzitterVoormalige werkgever
Solange OvereijnderSecretarisGewezen deelnemers
Wil KitslaarLidPensioengerechtigden
Robert te RietLidGewezen deelnemers
Mark PoortLidVoormalige werkgever

geschillencommissie

naamfunctie
Meindert AlsmaVoorzitter
Solange Overeijnder-SchalkerLid namens deelnemers in het belanghebbendenorgaan
Mark PoortLid namens werkgevers in het belanghebbendenorgaan

raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het belanghebbendenorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht heeft goedkeuringsrechten ten aanzien van een aantal bestuursbesluiten en staat het bestuur met raad ter zijde. 

leden raad van toezicht

naamfunctie
Frank RijksenVoorzitter
Niek de JagerLid
Herma PoleeLid

pensioenbureau

Voor de uitvoering van de pensioenadministratie, het voorlichten en informeren van deelnemers, en de bestuursondersteuning wordt gebruik gemaakt van het pensioenbureau van Randstad Groep Nederland. De leiding van het pensioenbureau is in handen van de directeur van het pensioenfonds, verder zijn op het pensioenbureau vier medewerkers werkzaam:

medewerkers pensioenbureau

naamfunctie
Raimond Schikhof Directeur
Kees de RoderMedewerker
Olaf SmitMedewerker
Peter den RondenMedewerker
Erik StevensMedewerker

actuaris en accountant

De certificerende actuaris van ons pensioenfonds is Willis Towers Watson (Towers Watson Netherlands B.V.). De accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

compliance officer

De compliance officer houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de gedragscode. Deze taak leidt onder meer tot het toetsen van de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere koersgevoelige informatie en persoonlijke effectentransacties door het bestuur en de medewerkers van het pensioenfonds. Het bestuur heeft Partner in Compliance benoemd als compliance officer van ons pensioenfonds.

custody en beleggings-administratie

Ons bestuur heeft KAS Bank NV aangesteld als bewaarder van de beleggingen (custodian) en als de beleggingsadministrateur van het pensioenfonds. KAS Bank bewaart en administreert de belegde gelden; zij rapporteert hierover rechtstreeks aan ons pensioenfonds. Tevens rapporteert KAS Bank over de op de beleggingen gelopen risico’s en verzorgt zij maandelijkse rapportages van de totale beleggingsportefeuille. De beleggingsadministratie bij KAS Bank is leidend voor de financiële verslaglegging van ons pensioenfonds.

vermogensbeheerder

Ons bestuur heeft Kempen Capital Management NV (KCM) aangesteld als fiduciaire vermogensbeheerder van ons pensioenfonds. KCM beheert het vermogen van ons pensioenfonds. KCM schakelt andere vermogensbeheerders in om het vermogen van ons pensioenfonds  te beheren. Dit vindt plaats onder regie van KCM binnen de kaders van de met KCM afgesloten overeenkomst en het jaarlijkse beleggingsplan. KCM verzorgt tevens het kas- en valutabeheer en draagt zorg voor de risicobeheersing en rapportage van de totale beleggingsportefeuille ten opzichte van de verplichtingen van het fonds. 

adviseurs

Ons pensioenfonds wordt voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn ondersteund door een externe, adviserende actuaris, Mercer Human Resource Consulting BV, en een ALM-adviseur (Asset & Liability Management), ORTEC Finance.