Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
De maandelijkse schatting van de actuele dekkingsgraad is per eind september vastgesteld op 100,2%. De zogenaamde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden) komt hierdoor op 100,7%. Als gevolg van een daling van de rente voor lange looptijden en beperkte rendementen op aandelenbeleggingen is er in 2018 sprake van een lichte daling van de actuele dekkingsgraad.

Het bestuur stelt vast dat het fonds zich door deze daling van de dekkingsgraad inmiddels niet meer op het verwachte ‘herstelpad’ bevindt dat aan het begin van het jaar is vastgesteld. Als het pensioenfonds eind 2020 het benodigde herstel tot een (beleids)dekkingsgraad van 104,1% niet heeft gerealiseerd, zullen de pensioenen verlaagd moeten worden. 

Helaas zijn de sturingsmiddelen van het bestuur om verlaging te voorkomen zeer beperkt. De ontwikkeling van de dekkingsgraad is voornamelijk afhankelijk van de ontwikkeling van de rente die al enige tijd historisch laag is. Indien verlaging onvermijdelijk blijkt, zal dit in 2021 aan de orde zijn. 

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden ten aanzien van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De levensverwachting blijkt in Nederland minder snel te stijgen dan eerder werd gedacht. Daardoor wordt de hoogte van de benodigde voorziening voor het pensioenfonds circa 1,4% lager vastgesteld. Deze lagere vaststelling van de voorziening zal leiden tot een verhoging van de dekkingsgraad met een vergelijkbaar percentage. Die verhoging zal op een termijn van twaalf maanden volledig zijn verwerkt in de beleidsdekkingsgraad.

Maandelijks worden de nieuwe schatting van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad gepubliceerd op de website van het pensioenfonds. Daarmee kunt u de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds volgen.