Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Het college van vereffenaars van Stichting Pensioenfonds Randstad in liquidatie heeft de jaarstukken over boekjaar 2019 ingediend bij de toezichthouder en het jaarverslag 2019 gepubliceerd. U kunt het jaarverslag als PDF-document bekijken en downloaden. Het bestuur licht in het jaarverslag de financiële positie van het fonds en de relevante gebeurtenissen en genomen bestuursbesluiten toe.
Het centrale thema in 2019 was de besluitvorming rond de liquidatie van het fonds en de overdracht van de pensioenen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) en de uitvoering die hieraan vervolgens is gegeven. Direct na de afronding van het kalenderjaar heeft, na een zorgvuldige voorbereiding, de overdracht naar Hnpf plaatsgevonden.

Het jaarverslag 2019 heeft daardoor betrekking op het laatste jaar waarin het Randstad-pensioenfonds verantwoordelijk was voor de uitvoering van de pensioenen. Er was sprake van een uitstekend beleggingsjaar met hoge rendementen, maar door de sterke daling van de rekenrente was de financiële positie aan het eind van het jaar uiteindelijk niet verbeterd ten opzichte van eind 2018. Verlagingen van pensioenen waren in 2019 niet aan de orde, maar ook na de overdracht aan Hnpf blijft de kans hierop aanzienlijk. De Coronacrisis heeft de situatie na de overdracht verder verslechterd. Aan de andere kant lijken de ontwikkelingen rond het Pensioenakoord ruimte te geven om verlagingen van pensioenen uit te stellen.

In het jaarverslag leest u alles over deze zaken, de wijze waarop het bestuur zich verantwoordt over het gevoerde beleid in 2019 en de oordelen van de raad van toezicht en het belanghebbendenorgaan daarover.