Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft de
jaarstukken over boekjaar 2017 ingediend bij de toezichthouder en het
jaarverslag 2017 gepubliceerd. U kunt het jaarverslag als PDF-document
bekijken en downloaden.

Het bestuur licht in het jaarverslag de financiële positie
van het fonds en de relevante gebeurtenissen en genomen bestuursbesluiten toe.
Het belangrijkste bestuurlijke thema was en is de toekomst van de
pensioenuitvoering. Het bestuur is in 2017 druk bezig geweest met het verkennen
van alle mogelijke opties voor de toekomst. Daarvoor zijn een tiental
verschillende alternatieven onderzocht, waarbij beoordeling heeft
plaatsgevonden vanuit de belangen van de deelnemers en pensioengerechtigden.
Ook heeft het bestuur zich met succes ingespannen om van de voormalig
aangesloten ondernemingen een toezegging te krijgen omtrent de financiering van
de uitvoeringskosten als het pensioenfonds zou ophouden te bestaan. 

 

Dit traject heeft geleid tot één concrete optie die in 2018
verder onderzocht wordt, te weten de voortzetting van de pensioenuitvoering in
een zogeheten eigen ‘pensioenkring’ binnen een algemeen pensioenfonds (Apf).
Deze optie lijkt tegemoet te komen aan de wensen en eisen die bestuur en
belanghebbendenorgaan van het fonds hebben. Omdat er meerdere Apf-aanbieders
zijn, voert het bestuur nu een selectietraject uit waaruit de meest geschikte
aanbieder naar voren moet komen.

Als blijkt dat een overgang naar een eigen kring bij een algemeen
pensioenfonds geen verbetering oplevert voor de deelnemers en
pensioengerechtigden, is het alternatief om het pensioenfonds de komende jaren
voort te zetten. In dat geval is het wel noodzakelijk om de
pensioenadministratie en een deel van de bestuurlijke ondersteuning uit te
besteden aan een gespecialiseerde partij (en dus niet langer bij de Randstad
Groep). Het bestuur onderzoekt daarom ook de mogelijkheden, voor- en nadelen en
kosten van deze optie.

Het bestuur verwacht dat voor het eind van 2018 alle lopende
trajecten afgerond zijn. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan kunnen
vervolgens gezamenlijk tot een besluit over de toekomst van de
pensioenuitvoering en daarmee van het pensioenfonds komen.