Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Omdat het Randstad-pensioenfonds een dekkingstekort heeft, moet er jaarlijks bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank een herstelplan worden ingediend. In dit herstelplan wordt een doorrekening gemaakt of de dekkingsgraad van het fonds, bij voortzetting va het bestaande beleid, naar verwachting tijdig zal herstellen tot het vereiste niveau.

Het herstelplan is in april ingediend bij De Nederlandsche Bank. In mei is de goedkeuring voor het herstelplan verkregen. Dat betekent definitief dat er in 2018 geen korting op de pensioenen aan de orde is.

Het pensioenfonds heeft recent ook de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd en ingediend bij De Nederlandsche Bank. Deze toets is verplicht voor vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland. De haalbaarheidstoets geeft een indicatie hoe, over een zeer lange termijn gerekend, de pensioenuitkeringen naar verwachting de prijsinflatie zullen bijhouden. De uitkomsten van de toets geven aan welk pensioenresultaat ten opzichte van een jaarlijks volledig geïndexeerde uitkering kan worden gerealiseerd gegeven het huidige beleggings- en risicobeleid. Als bij de jaarlijkse toetsingen zou blijken dat de verwachte resultaten aanzienlijk afwijken van die in voorgaande jaren, zal het bestuur daarop in overleg moeten treden met de belanghebbenden binnen en buiten het fonds.

De resultaten van de haalbaarheidstoets wijzen net als in voorgaande jaren uit dat er in de komende jaren geen sprake zal zijn van volledig geïndexeerde pensioenuitkeringen. Mede door de huidige financiële positie van het fonds ontstaat er vooral in de eerstkomende jaren een forse achterstand ten opzichte van een volledig geïndexeerde uitkering. Het is vooral van belang dat het pensioenfonds geen te hoge of onrealistische verwachtingen schept over de toekomstige ontwikkeling van uw pensioen. Voor u betekent dit dat uw pensioen onder normale omstandigheden op langere termijn gedeeltelijk zal worden geïndexeerd (verhoogd), maar de prijsinflatie niet zal kunnen bijhouden. 

Het bestuur is voorzichtig met het trekken van conclusies uit het herstelplan en de haalbaarheidstoets voor de ontwikkelingen van het fonds in de komende jaren. Als de toekomst zich anders ontwikkelt dan in de aannames in de berekeningen, kan de situatie wezenlijk veranderen. De ontwikkeling van de rente, de te behalen beleggingsrendementen en mogelijke veranderingen in de levensverwachtingen van de deelnemers en gepensioneerden kunnen leiden tot verschillen met de berekeningen. 

De boodschap van het bestuur is dat het pensioenfonds nog steeds op koers ligt met het herstel. Er is en blijft echter een aanzienlijke kans op kortingen op de pensioenen in de komende jaren. Verlening van toeslagen (indexaties) is in de komende jaren niet aan de orde en zal naar verwachting op termijn weer gedeeltelijk mogelijk zijn.

Als u geïnteresseerd bent in de exacte resultaten van de haalbaarheidstoets, dan kunt u deze opvragen bij het pensioenbureau.