Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Het Randstad-pensioenfonds verkeert al een aantal jaren in de situatie van een dekkingstekort. Dat betekent dat de financiële middelen van het pensioenfonds op de langere termijn niet voldoende zijn om de pensioenverplichtingen (volgens de wettelijke normen) te financieren. Met andere woorden: de dekkingsgraad van het fonds is te laag. Daarom moet het pensioenfonds aan het begin van ieder jaar een zogenaamd ‘herstelplan’ opstellen. In dit herstelplan wordt, op basis van de financiële situatie aan het begin van het jaar, een doorrekening gemaakt van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Deze doorrekening maakt duidelijk of de dekkingsgraad van het pensioenfonds naar verwachting tijdig zal stijgen tot het vereiste niveau. 

Uit de berekeningen voor het herstelplan 2018 wordt duidelijk dat dit inderdaad het geval is. Op basis van de aannames die in het herstelplan gehanteerd worden, zal de dekkingsgraad in 2020 op 105,5% liggen en daarmee boven het minimaal vereiste niveau. Het herstel is echter pas afgelopen als de grens van het vereist eigen vermogen bereikt is. Dat zal (met de gehanteerde aannames) in 2025 het geval zijn, wanneer de dekkingsgraad 114,4% zal zijn.

Op zich zijn deze uitkomsten positief, want het gevolg is dat er op dit moment geen aanvullende maatregelen, zoals kortingen op de pensioenen, hoeven te worden getroffen. Aan de andere kant is het bestuur van het fonds terughoudend met het trekken van conclusies voor de komende jaren. Als de toekomst zich anders ontwikkelt dan in de aannames van het plan, kan de situatie wezenlijk veranderen. De ontwikkeling van de rente, de te behalen beleggingsrendementen en mogelijke veranderingen in de levensverwachtingen van de deelnemers en gepensioneerden kunnen leiden tot verschillen met de berekeningen uit het plan.

De boodschap van het bestuur is daarom dat het pensioenfonds nog steeds op koers ligt met het herstel. Dat herstel is echter allerminst zeker en er moet dus nog steeds rekening gehouden worden met een aanzienlijke kans op kortingen op de pensioenen in de komende jaren. Verlening van toeslagen (indexaties) is op basis van de huidige financiële positie de komende jaren in ieder geval niet aan de orde.

Het herstelplan is inmiddels ingediend bij De Nederlandsche Bank. Als u geïnteresseerd bent in het (vrij technische) herstelplan, dan kunt u het plan hier bekijken. Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad van het pensioenfonds vindt u hier. De stand van de dekkingsgraad wordt maandelijks geactualiseerd.